Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2021011108
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge / PMBOK guide
USA : Project Management Institute, Inc, 2021
xxvi, 274p. : illustrations (some color)
Call Number: 658.4 STA 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 04549
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/A-guide-to-the-project-management-body-of-knowledge_PMBOK-guide_7ed_2021.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Print version: Guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide Seventh edition. Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., [2021] 9781628256642 (DLC)