Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lê, Quang Nhật
Nghiên cứu xây dựng biểu giá hợp lý cho các cảng biển Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế / Lê Quang Nhật;Nghd.: PGS TS Vương Toàn Thuyên
TP.Hồ Chí Minh: Trường Đại học hàng hải, 2002
61 tr.; 29 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00082
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kinh tế vận tải biển / Vương Toàn Thuyên
Hoàn thiện phương pháp xây dựng giá cước dịch vụ cảng biển Cảng Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế giai đoạn 2006 - 2010 / Lê Phương Linh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận