Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Trần, Văn Lâm
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng thông qua của xí nghiệp xếp dỡ container của Hải Phòng / Trần Văn Lâm;Nghd.:PTS.Nguyễn Văn Sơn
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999
63 tr., 29 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00044
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lập kế hoạch quỹ lương và phương pháp chia lương cho người lao động của xí nghiệp xếp dỡ container Chùa Vẽ năm 2009 / Trần Thị Nhiệm; Nghd.: Trần Văn Lâm
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận