Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Trương, Thị Như Hà
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VINASHIP / Trương Thị Như Hà;Nghd.GS.TS Vương Toàn Thuyên
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002
80 tr., 29 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00078
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán học cao cấp. Tập 1/ A.G. Pôpôp, P.E. Dankô
Giáo trình lý thuyết bảo hiểm / ThS. Võ Thị Pha
Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận