Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Ngô, Văn Hiền
Nghiên cứu nâng cao công tác tổ chức quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Ngô Văn Hiền;Nghd.: PGS TS Vương Toàn Thuyên
Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000
66 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00102
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận