Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
H. : Chính trị quốc gia, 2004
349 tr. ; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:LSD 00001-5, LSD 00017-83, LSD 00085, LSD 00109-26, LSD 00128-91, LSD 00193-202, LSD 00204-330, LSD 00332-56, LSD 00358-65, LSD 00367-525, LSD 00527-48, LSD 00550-75, LSD 00577-645, LSD 00647-66, LSD 00668-739, LSD 00741-79, LSD 00781-6, LSD 00788-830, LSD 00832-9, LSD 00841-4, LSD 00846, LSD 00848-66, LSD 00868-71, LSD 00873-937, LSD 00939-43, LSD 00945-79, LSD 00981-2, LSD 00984, LSD 01002-37, LSD 01039-97, LSD 01099-137, LSD 01139-46, LSD 01148-57, LSD 01159-69, LSD 01171-208, LSD 01210-48, LSD 01250-83, LSD 01285-381, LSD 01383-409, LSD 01411-45, LSD 01447-65, LSD 01467-84
Tổng số bản: 1443
Số bản rỗi: 1411 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận