Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình cơ sở truyền dẫn vi ba số/ Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Hải Phòng: Bưu điện, 2001
432 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01827-8
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 03871-3
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Thông tin vệ tinh/ Tổng cục bưu điện
Kỹ thuật mạch điện tử / Phạm Minh Hà
Trường điện từ và truyền sóng / Phan Anh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận