Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6 / Lê Doãn Tá chủ biên
H. : Chính trị Quốc gia, 2000
688tr. ; 20cm
Call Number: 335.434.6 HÔC(6) 2000
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 02505
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2002505%20-%20hochiminh_tap6,%202000.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
C.Mác và Ph.ăng-ghen tòan tập. Tập 4
C.Mác và Ph.ăng-ghen tòan tập. Tập 23
Biện chứng của tự nhiên / Ph. Ăng-ghen
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận