Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 172 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán lún công trình theo mô hình ba chiều / Nguyễn Đạt Hạnh; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 101 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00910
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi / Hoàng Triệu Hùng; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 100tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00338
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 3 Ảnh hưởng của nước biển dâng tới công trình bảo vệ cảng biển và giải pháp khắc phục / Đào Văn Tuấn . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 23, tr.8-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Bài giảng môn học âu tàu/Hà Xuân Chuẩn, Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 147 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: AUTAU 0001-AUTAU 0013, AUTAU 0015-AUTAU 0048, Pd/vv 02084, Pd/vv 02085
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Chi cục thuế Hàng hải - Hải Phòng / Bùi Đình Thắng; Nghd.: Lê Văn Cường, Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 162 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17075, PD/TK 17075
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 6 Chống xói lở bờ biển bằng đê chắn sóng / Đỗ Trung Thoại; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 73tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00340
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Chống xói lở bờ biển bằng giả ipháp gia cố bờ / Vũ Văn Quý; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 67tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00339
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Chung cư Thái Bình Vàng-Thái Bình / Trần Hữu Linh; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 189tr; 30cm+ 17BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14690, PD/TK 14690
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 9 Công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển / Đào Văn Tuấn . - H. : Xây dựng, 2011 . - 184 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: CTDCS 0001-CTDCS 0250, PD/VT 03442-PD/VT 03456, PD/VT 04296-PD/VT 04298, PM/VT 05909-PM/VT 05938, PM/VT 06413, PM/VT 06414, SDH/VT 01737-SDH/VT 01741
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Công trình đường thuỷ / Đào Văn Tuấn . - H. : Xây dựng, 2002 . - 136tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: CTDT 0001-CTDT 0150
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/CTDT%200001-150%20-%20Cong-trinh-xay-dung-duong-thuy-2002.pdf
 • 11 Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển II đoạn từ K7+800 đến K9+300 huyện Kiến Thụy-Hải Phòng / Hoàng Thế Nhất; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 130tr. ; 30 cm. + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14567, PD/TK 14567
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Đánh giá độ chính xác của vị trí xác định tinh trên tuyến Hàng hải Tokyo - Singapore / Đào Văn Tuấn; Nghd.: Trần Văn Tuyền . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 65tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13799
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Gia cố bờ biển bằng hệ thống đập đinh / Đặng Huy Bình; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00700
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 Hải Phòng / Đào Xuân Thủy; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02452
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng / Phạm Lê Minh; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02159
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu tới công trnhf đê biển và đề xuất giải pháp khắc phục / Phan Viết Điện; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 9 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01345
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước ngầm đến ổn định trượt của công trình. / Ngô Văn Phương.; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01515
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Nghiên cứu biện pháp thi công hợp lý công trình nâng cấp đê biển Cát Hải-Hải Phòng / Nguyễn Xuân Vĩnh; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01944
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Nghiên cứu bồi lắng bùn cát luồng tàu dưới tác dụng của sóng biển / Trần Huy Thanh; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 120 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00678
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Nghiên cứu diễn biến bồi xói luồng tàu vào cảng Cửa Lò và biện pháp nâng cấp đê chắn cát / Nguyễn Thế Dũng; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải; 2010 . - 102 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01017
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Nghiên cứu diễn biến mực nước các sông chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng do bão và biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Thanh Trà; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01290
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi Đa Độ Hải Phòng và đề xuất giải pháp ứng phó / Phạm Thị Ngoan; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02183
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Nghiên cứu đánh giá tác động diễn biến lòng dẫn sông Hồng đến khu vực cửa vào sông Đáy và đề xuất giải pháp ứng phó / Đinh Văn Tùng; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02172
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Nghiên cứu đánh giá tình hình xâm nhập mặn khu vực cửa sông Hóa-sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng / Lê Minh Tân; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02176
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu đặc điểm thủy động lực và tính toán vận chuyển bùn cát khu vực Nam Đình Vũ / Mạc Bình An; Nghd.: PGS.TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01450
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Nghiên cứu độ bền kết cấu kè tấm bê tông mảng mềm / Phạm Văn Lập; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00498
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 27 Nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ trong nâng cấp, cải tạo kết hợp trồng cây chiết giảm sóng đê biển I, Đồ Sơn, Hải Phòng, đoạn từ K0-K11+500 và K17-K17+591 / Nguyễn Trung Thành; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 116 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01937
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Nghiên cứu giải pháp khai thác luồng cho tàu lớn ra vào cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải / Vũ Thế Hưng; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 187tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01846
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp hệ thống kè biển Đồ Sơn (Đoạn bãi biển từ khu I đến khu III) / Lê Viết Dương; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 120 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01949
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp tuyến đê tả Lạch Tray, thành phố Hải Phòng / Tô Đình Hà; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 113 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01936
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 172 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :