Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Khai thác động cơ diesel tàu thủy / Lương Công Nhớ, Đặng Văn Tuấn . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 127tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/MTT002 0001-GT/MTT002 0207, PD/VT 05532, PD/VT 05717-PD/VT 05721, PD/VT 06993-PD/VT 06995, PM/VT 08051-PM/VT 08055, PM/VT 09378-PM/VT 09380
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2005717-21%20-%20Khai-thac-dong-co-diesel-tau-thuy.pdf
 • 2 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ . - H.: Giao thông vận tải, 1995 . - 260 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KHDL 0001-KHDL 0031, Pd/vv 01206-Pd/vv 01208, Pm/vv 00241, Pm/vv 00242
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu tính chọn thiết bị cho hệ thống xử lý nước Ballast trên tàu chở hàng cỡ lớn phù hợp công ước quốc tế về "Hướng dẫn và quản lý nước dằn tàu" / Hoàng Ngọc Hưng; Nghd.: TS. Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 101 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01484
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu tính toán nồng độ NOx trong khí thải động cơ diesel tàu thủy / Đoàn Văn Thành; Nghd.: TS. Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01353
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu, tính chọn thiết bị cho hệ thống nhiên liệu sử dụng MGO trên tàu chở hàng cỡ lớn để phù hợp với công ước MARPOL 73/78 Annex VI / Đặng Văn Thành.; Nghd.: TS. Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01468
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Thiết kế hệ thống làm lạnh bảo quản thực phẩm tàu hàng 14500 Tấn / Đặng Văn Tuấn; Ths Phạm Đình Bá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 113 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13440, PD/TK 13440
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công ước Marpol 73/78 về nồng độ các chất độc hại trong khí thải diesel tàu thủy cho đội tàu biển Việt nam / Phạm Văn Minh; Nghd.: Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02648
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp cho công ty TNHH công nghiệp Việt Nhật-21 Đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng / Nguyễn Văn Nam, Đặng Văn Tuấn; Nghd.: Nguyễn Kim Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17534
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.3
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :