Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng đội tàu biển Việt nam phục vụ triển khai phụ lục VI công ước Marpol 73/78 về kiểm soát ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đối với tàu biển tại Việt Nam / Trần Hữu Long, Bùi Đình Hoàn, Ngô Thị Vân Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00177
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Đánh giá hiện trạng môi trường mỏ than Cao Sơn và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm / Đỗ Văn Dương; Nghd.: Th.S Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12055
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm các chất hữu cơ khó phân hủy ( POP) trong môi trường ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý, phương pháp xử lý tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam. / Bùi Đình Hoàn, Phạm Thị Dương, Trịnh Thị Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39tr. ; 30cm+ 01 TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00274
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng môi trường nước và mức độ tích luỹ các kim loại nặng trong trầm tích và sinh vật (ngao) khu vực cửa sông Bạch Đằng / Lê Văn Nam; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07373
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 5 Đánh giá hiện trạng quản lý bùn cống rãnh, kênh rạch nội thành thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp công nghệ tái chế xử lý / Phạm Thế Trang; Nghd.: Th.S Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12056
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải an-Hải phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thị Trình; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09086
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại tại công ty TNHH Toàn Thắng / Phạm Văn Ninh: Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 50tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09194
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá hiện trạng quản lý, xử lý chất thải nguy hại tại công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng / Vũ Văn Thiêm; Nghd.: Ths Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11194
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Đánh giá hiện trạng sử dụng các phương pháp trong đánh giá tác động môi trường Việt Nam / Trần Văn Tới; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11184
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên / Nguyễn Văn Đương; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11190
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng / Đặng Minh Hằng, Phạm Thị Thơm, Trịnh Thị Linh, Vũ Bích Ngọc; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18271
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh / Nguyễn Quang Lương; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12048
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qủa quản lý môi trường tại các cảng biển tổng hợp. Nghiên cứu điển hình tại cảng Hải Phòng. / Tạ Thị Ngọc Hà;Nghd.; Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07362
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 14 Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án cải thiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt tại quận Ngô Quyền Hải Phòng / Đào Văn Luân; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 37tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13239
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá hiệu quả của công cụ phí môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Quế; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15310
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Đánh giá hiệu quả của việc tuyên truyền và giáo dục môi trường trong trong dự án 3R-HN \ Nguyễn Thị Bình Minh; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07377
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 17 Đánh giá khả năng áp dụng phương pháp quản lý chất thải rắn 3R ở Hải Phòng / Cao Thị Bích Vân; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07328
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 18 Đánh giá tác động của các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường bộ đối với môi trường trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý / Đặng Ngọc Thành; Nghd.; Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15186
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Đánh giá tác động của hoạt động nạo vét đến chất lượng môi trường, hệ sinh thái biển và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động / Phạm Thị Dương, Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00178
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Đánh giá tác động môi trường của hoạt động nạo vét vùng cửa sông Nam Triệu / Nguyễn Thanh Huân; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 57 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12050
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà máy cán thép thanh và nhà máy cán thép hình thuộc công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long / Vũ Đức Hải Long; Nghd.: Ths Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16359
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Đánh giá tác động tới môi trường từ hoạt động của cảng Đình Vũ trực thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ Hải Phòng và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu tác động / Ngô Thị Mai Loan; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13237
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 23 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hoạt động của cảng Đình Vũ tại khu vực Hải Phòng / Nguyễn Thanh Hiền; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 35tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15183
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 24 Đánh giá tác động và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container Hải Phòng / Bùi Đình Hoàn, Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 28 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00593
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 25 Đánh giá thiệt hại ô nhiễm mỗi trường do hoạt động du lịch tại đảo Cát Bà Hải Phòng và đề xuất các giải pháp khắc phục / Bùi Thanh Huyền; Nghd.: Ths Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16366
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 26 Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường của ngành đường thủy nội địa Việt Nam và đề xuất biện pháp quản lý môi trường cho ngành đường thủy đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển bền vững / Nguyễn Trọng Trường; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 66tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09211
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 27 Đánh giá thực trạng sử dụng công cụ thuế và phí môi trường trong quản lý môi trường ở Việt Nam \ Phan Thị Ngọc Thuỷ; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07378
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Đánh giá thực trạng tác động đến môi trường của ngành hàng hải Việt Nam và đề xuất biện pháp quản lý môi trường cho ngành hàng hải giai đoạn 2010-2015 / Hồ Văn Hiệp; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09181
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông Hàng hải Việt Nam / Trần Thị Thu; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 45tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13781
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường cho công trình đường bộ và cầu tại Việt Nam / Nguyễn Thị Chang; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15332
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2 3
  Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :