Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 IELTS The complete guide to task 1: Writing with model answers / Phil Biggerton . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 179 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07847, PNN 01328, PNN 01329
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 Shortcut to IELTS: Listening and Speaking / Phil Biggerton, Gary OConnor, John Ross; Nguyễn Thành Yến: Chú giải . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 177 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07852, PM/VT CD07852, PNN 01316, PNN 01317, PNN/CD 01316, PNN/CD 01317
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 Shortcut to IELTS: Reading and Writing / Phil Biggerton, John Ross . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 164 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07853, PNN 01314, PNN 01315
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :