Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Branch's elements of shipping / Alan E. Branch, Michael Robarts . - London : Routledge, 2014 . - 500p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03167
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 2 Economics of shipping practice and management / Alan E. Branch . - 2nd ed. - London : Chapman and hall, 1988 . - 360 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03164
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 3 Elementns of shipping Vol.2/ Alan E. Branch . - London: Chapman & Hall, 1996 . - 269 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 02094-Pd/Lv 02096, Pm/Lv 01886, Pm/Lv 01887
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Elements of port operation and management / Alan E. Branch . - London : Chapman and Hall, 1986 . - 265p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00756
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.1
 • 5 Elements of shipping / Alan E. Branch . - 8th ed. - London : Routledge, 2007 . - 504p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02352, SDH/LT 02353
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 6 Elements of shipping Vol. 1/ Alan E. Branch . - Lon don: Chapman & Hall, 1996 . - 269 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 02097-Pd/Lv 02099, Pm/Lv 01888, Pm/Lv 01889
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Export practice and management/ Alan E. Branch . - Lodon: Chapman and Hall, 1994 . - 456 tr.: 3ed; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Maritime economics management and marketing / Alan E. Branch . - 3rd edition. - London : Routledge, 1998 . - 472p. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00696, SDH/LV 00697
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :