Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Commercial shipping handbook / Peter Brodie . - 3rd ed. - Oxon : Informa law from Routledge, 2015 . - 331p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03320, SDH/LT 03321
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 2 Illustrated dictionary of cargo handling / Peter R. Brodie . - 4th ed. - Oxon : Informa law from Routledge, 2015 . - 201p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03318, SDH/LT 03319
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003318-19%20-%20Illustrated%20dictionary%20of%20cargo%20handling.pdf
 • 3 Illustrated dictionary of cargo handling / Peter R. Brodie . - 3rd ed. - London : Lloyd's List, 2010 . - 199p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02347, SDH/LT 02437, SDH/LT 02710
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :