Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tác động môi trường / Cù Huy Đấu . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014 . - 153tr. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06683, PD/VT 06684, PM/VT 09073-PM/VT 09075
  • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
  • 2 Quản lý chất thải rắn đô thị / Cù Huy Đấu (c.b), Trần Thị Hường . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012 . - 268tr. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06040, PM/VT 08367
  • Chỉ số phân loại DDC: 628.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :