Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần đầu tư thương mại Biển Việt / Vũ Trọng Nghĩa; Nghd.: TS. Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11261
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần đóng tàu đại dương / Đặng Thị Hà Linh; Nghd.: Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10193
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Trần Thị Lương; Nghd.: Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10232
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc / Trần Thị Thuỳ Chi; Nghd.: Ths. Dương Đức Khá . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07289
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 5 Hàng hoá trong vận tải biển / Dương Đức Khá . - Hải phòng : Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 142 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: HVTB 0001-HVTB 0033, Pd/vv 03027, Pd/vv 03028, Pd/Vv 03160, Pd/Vv 03161
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 6 Hàng hóa trong vận tải biển / Dương Đức Khá, Phạm Văn Cương, Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Trường Đại học hàng hải, 1996 . - 142 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: HVTB 0034-HVTB 0057
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.85
 • 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải I (Traco) / Vũ Thị Chang.; Nghd.; Ths. Dương Đức Khá . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12295
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Kim / Chu Tân Nghĩa.; Nghd.: Ths. Dương Đức Khá . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12299
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Phân tích tài chính, kinh tế-xã hội dự án bổ sung thiết bị bốc xếp tại công ty cổ phần cảng cửa Cấm / Phạm Thị Thanh; Nghd.: Ths. Dương Đức Khá . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 50 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08124
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :