Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Principle of macroeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - Boston : Mc Graw Hill, 2001 . - 504tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02381, Pd/Lt 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 2 Principles of economics / Robert H. Frank . - Boston : McGraw Hill, 2001 . - 834p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 3 Principles of micro economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - 2nd ed. - Boston : McGraw Hill, 2004 . - 424p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00896
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Principles%20of%20micro%20economic.pdf
 • 4 Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - 2nd ed. - New York : Mc Graw Hill, 2011 . - 304p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02619
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Principles of microeconomics / Robert.H.Frank . - 2nd. - Boston : Mc Graw Hill, 2004 . - 446 tr ; 27 ccm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01071
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :