Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phân tích cấu trúc động học cơ cấu thay đổi tầm với, nâng hạ hàng và trang thiết bị điều khiển cần trục KE tại cảng GREEN PORT / Hoàng Văn Nguyên; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm+ 02 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 16795, PD/TK 16795
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 2 Xây dựng mô hình điều khiển PID trên PLC hàng Siemens / Nguyễn Ngọc Tâm, Phạm Văn Dương, Nguyễn Hữu Trung, Hoàng Văn Nguyên; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18654
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :