Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình vật lý đại cương. T.1 / Nguyễn Thế Hưng (ch.b); Nguyễn Ngọc Khải, Phạm Đồng Bằng, Nguyễn Trọng Tâm . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 156tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07475, PM/VT 10028
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Nghiên cứu hiện tượng áp điện và ứng dụng trong kỹ thuật / Nguyễn Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01133
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 3 Nghiên cứu hiệu ứng doppler và ứng dụng / Nguyễn Thế Hưng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00733
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 4 Nghiên cứu quang học sóng và ứng dụng / Nguyễn Thế Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00186
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 5 Nghiên cứu tính chất cấu trúc, quang, từ của vật liệu sắt điện không chì Bi0,5Na0,5TiO3 pha tạp CaFeO3 / Nguyễn Thế Hưng, Lê Mỹ Phượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00960
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 6 Ứng dụng hiệu ứng áp điện trong thu hoạch năng lượng / Nguyễn Thế Hưng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr. 81-84
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :