Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên, Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 177tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00071
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Nghiên cứu khoa học với các công cụ định lượng trong kinh tế vận tải biển / Nguyễn Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hà . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.109-113
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 3 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu container thuộc tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinaline) / Nguyễn Thị Thuý Hà; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00469
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :