Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Germartrans (Việt Nam) trong nền kinh tế thị trường hiện nay / Nguyễn Minh Lợi;Nghd.:PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2000 . - 56 tr., 29 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00052
  • 2 Thiết kế mô hình điều khiển mobile robot bám mục tiêu áp dụng bộ điều khiển mờ-nowrron thích nghi / Đặng Xuân Kiên, Nguyễn Minh Lợi . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.18-22
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :