Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ sách mười vạn câu hỏi vì sao? : Y học / Nguyễn Văn Tảo biên tập; Nguyễn Thị Tuyết Thanh dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 255 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01010, Pd/vv 01011, Pm/vv 00172-Pm/vv 00174
 • Chỉ số phân loại DDC: 610.3
 • 2 Cầu thép / Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Viết Trung . - H. : Xây dựng, 2013 . - 316 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05257, PM/VT 07517
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 3 Công tác bồi thường tổn thất của bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu P&I của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt / Tạ Thanh Tùng, Nguyễn Phạm Diệu Anh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh ; Nghd.: Nguyễn Thành Lê . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18833
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 4 Đánh giá công tác đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng giám định theo phương pháp đo mớn nước tại công ty cổ phần giám định Sao Việt năm 2016 / Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Đức Trung; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17286
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số biện pháp cải thiện tại khu công nghiệp Bến Rừng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07366
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 6 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH thương mại Đại Nam / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Nghd.: Th.S Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12333
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hoành Bồ-Quảng Ninh / Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại quốc tế Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02437
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu xây dựng modul báo động đa năng phục vụ cho công nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Tuyết Dung; Nghd.: TS. Đinh Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01787
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng tuân thủ quyết phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải phòng / Phạm Duy Dương; Nghd.: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09130
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO kỳ kế hoạch (6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013) / Nguyễn Thị Tuyết Chinh; Nghd.: Ths Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11282
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 12 Phân tích tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Thực trạng và các giải pháp nhằm thu hút, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Tuyết Mai;Nghd.: TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 76 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00105
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.67
 • 14 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung chủ biên ; Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh . - H. : Xây dựng, 2005 . - 115tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/T%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20k%E1%BA%BFt%20c%E1%BA%A5u%20b%C3%AA%20t%C3%B4ng%20c%E1%BB%91t%20th%C3%A9p%20theo%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20gi%C3%A0n%20%E1%BA%A3o.pdf
 • 15 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung chủ biên ; Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011 . - 115tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04299-PD/VT 04301, PM/VT 06429, PM/VT 06430
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 16 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung, Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2015 . - 115tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05253, PM/VT 07414
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :