Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 86 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha không dùng cảm biến tốc độ theo phương pháp thích nghi dùng mô hình chuẩn / Phạm Tâm Thành; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 98 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00729
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc trong điều kiện thời gian thực / Phạm Tâm Thành . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.54-58
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn / Phạm Tâm Thành, Đinh Anh Tuấn . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 47, tr.7-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc không sử dụng cảm biến tốc độ trong điều kiện thời gian thực / Phạm Tâm Thành, Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.3-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ / Phạm Tâm Thành, Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2015 . - 176tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/DTT003 0001-GT/DTT003 0154, PD/VT 05712-PD/VT 05716, PD/VT 06990-PD/VT 06992, PM/VT 08006-PM/VT 08010, PM/VT 09381-PM/VT 09383
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 6 Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ / Phạm Tâm Thành, Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 153tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13351 0001-HH/13351 0015
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 7 Hệ thống điều khiển logic / Phạm Tâm Thành, Nguyễn Đình Thật biên soạn ; Trần Anh Dũng hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hải Phòng, 2016 . - 138tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13303 0001-HH/13303 0597
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 8 Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh / Đặng Xuân Kiên, Phạm Tâm Thành, Nguyễn Minh Toàn . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.70-75
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 9 Khảo sát đặc điểm ổn định cấu trúc điều khiển phi tuyến theo nguyên lý hệ phẳng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu khi thực hiện dưới điều kiện thời gian thực / Phạm Văn An; Nghd.: THS. Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09747, PD/TK 09747
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Khảo sát đặc điểm ổn định của cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc có tách kênh trực tiếp khi thực hiện dưới điều kiện thời gian thực / Trần Văn Đức; Nghd.: THS. Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09746, PD/TK 09746
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Khảo sát đặc điểm ổn định của mô hình trạng thái gián đoạn cảu động cơ không đồng bộ rotor dây quấn / Nguyễn Xuân Hà; Nghd.: Ths.Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09777, PD/TK 09777
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Khảo sát đặc điểm ổn định của mô hình trạng thái gián đoạn của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu / Bùi Đức Long; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 86 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09766, PD/TK 09766
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Khảo sát đặc điểm ổn định của mô hình trạng thái gián đoạn của động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc / Nguyễn Thành Đoàn; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 97 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09752, PD/TK 09752
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Máy biến áp điện tử-những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện / Thân Ngọc Hoàn, Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 54, tr.3-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Mô hình hóa hệ thống / Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Tâm Thành ; Trần Sinh Biên hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2018 . - 171tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06807, PD/VT 06808
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • 16 Mô hình hóa và mô phỏng hệ truyền động điện xoay chiều ba pha sử dụng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu / Nguyễn Mạnh Tuấn; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 56 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11073, PD/TK 11073
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Mô phỏng robot pendubot sử dụng robotics toolbox của matlab / Phạm Tâm Thành . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.36-39
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Nghiên cứu bộ biến đổi PFC (Power factor control) / Nguyễn Văn Thắng; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 51 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15550, PD/TK 15550
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Nghiên cứu bộ điều khiển PID / Lê Văn Hiệp; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14298, PD/TK 14298
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Nghiên cứu các bộ biến đổi công suất sử dụng trong hệ truyền động điện xoay chiều / Vũ Tiến Tiệp; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15554, PD/TK 15554
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Nghiên cứu các bộ biến đổi sử dụng trong hệ thống truyền động điện một chiều. / Lê Văn Linh; Nghd.: TS. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - tr. ; 30 cm + BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14659, PD/TK 14659
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu cấu trúc bộ biến đổi DC-AC sử dụng trong hệ thống pin năng lượng mặt trời / Nguyễn Ngọc Lâm; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15964, PD/TK 15964
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nghiên cứu cấu trúc bộ biến đổi nguồn áp VSC ( VOLTAGE SOURCE CONVERTER) / Đỗ Xuân Trường; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 79 tr ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13571, PD/TK 13571
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển bộ biến đổi DC-AC trong hệ thống pin năng lượng mặt trời trong phòng thí nghiệm / Mã Văn Châu; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 61 tr. ; 30 cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13585, PD/TK 13585
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển của mạch PFC (POWER FACTOR CORRECTION) trong phòng thí nghiệm / Trịnh Đức Quyền; Nghd.: Ths Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 70 tr. ; 30 cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13450, PD/TK 13450
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 26 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ bước và khảo sát đặc tính dựa trên KIT thực nghiệm trong phòng thí nghiệm / Phạm Đức Quý; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm + 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15968, PD/TK 15968
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu sử dụng KIT thực nghiệm / Hoàng Khương Duy; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16812, PD/TK 16812
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu / Lưu Văn Trung; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13324, PD/TK 13324
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu / Phạm Hữu Toàn; Nghd.: Th.S Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 57 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12144, PD/TK 12144
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ một chiều không chổi than ( Brushless DC - BLDC) / Nguyễn Huy Công.; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 64 tr. ; 30 m. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12124, PD/TK 12124
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3
  Tìm thấy 86 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :