Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng . - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : NXB. Thế giới, 2008 . - 179tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04693, PM/VV 04694
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2006 . - 183 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04472
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 3 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên . - H.: Thống kê, 1999 . - 183 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVMCL 0001-KTVMCL 0067, Pd/vv 02533, Pd/vv 02534, PD/VV 04365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 4 Bài tập kinh tế vi mô / Phạm Văn Minh chủ biên . - H. : Lao động - Xã hội, 2005 . - 148tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05831, PD/VV 05832
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Giáo trình kinh tế vi mô II / Phạm Văn Minh chủ biên . - H : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 322 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03404, PD/VV 03405, PM/VV 04605-PM/VV 04607
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Đinh Thiện Đức . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 255 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03299
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 7 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế/ Chủ biên: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Giáo dục, 2010 . - 188tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06292-PD/VT 06294, PM/VT 08574-PM/VT 08580
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PMVT%2008574-81%20-%20HUONG%20DAN%20THUC%20HANH%20KINH%20TE%20HOC%20VI%20MO.pdf
 • 8 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế/ Chủ biên: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh . - H. : Giáo dục, 2008 . - 188tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08581
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 9 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế/ Chủ biên: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2009 . - 188tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05507
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 10 Lập quy trình công nghệ tàu dầu 13.500 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu / Phạm Văn Minh; Nghd.: Ths. Hoàng Văn Thủy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 160 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09450, PD/TK 09450
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Mô phỏng mạch nạp ác quy 330V-10A / Phạm Văn Minh; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15552, PD/TK 15552
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô : Microeconomics test bank / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh c.b . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 227tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04385, PM/VV 04695, PM/VV 04696
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 13 Phương pháp tính tổng của một lớp chuỗi số có số hạng tổng quát Un là hàm hữu tỉ của n / Phạm Văn Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.136-140
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 14 Thiết kế tàu Container chạy cấp không hạn chế, sức chở 1500 TEU với khối lượng trung bình của một Container là 11.0 Tấn, vận tốc 18.0 Knots / Phạm Văn Minh; Nghd.: Trần Ngọc Tú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 170 tr. ; 30 cm +06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16886, PD/TK 16886
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công ước Marpol 73/78 về nồng độ các chất độc hại trong khí thải diesel tàu thủy cho đội tàu biển Việt nam / Phạm Văn Minh; Nghd.: Đặng Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02648
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :