Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp phòng vệ chống lại các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài / Phan Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 71tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá tải lượng phát thải khí NOx của đội tàu biển Việt Nam và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu / Phan Thị Thuý Hoà; Nghd.: Ths. Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07368
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà chủ biên; Nguyễn Thị Thu Thảo . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 290tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: NHTM 0001-NHTM 0090, Pd/vt 03026-Pd/vt 03028, Pm/vt 05500-Pm/vt 05504, SDH/Vt 01238, SDH/Vt 01239
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 4 Nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển trực tiếp momen động cơ không đồng bộ bằng logic mờ / Phan Thị Thuý Hoa; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00471
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Patterns and prospects of VietNam's fishery export to the US market / Phan Thị Thùy Linh, Phạm Phương Lan, Nguyễn Gia Minh, Đào Tùng Ninh, Nguyễn Đức Công . - 2018 // Journal of student research, Số 3, tr.98-103
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 6 Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà . - H. : Giao thông vận tải, 2009 . - 342tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/VT 05831
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :