Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển mô hình khai hải quan điện tử tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh / Tô Thị Hằng; Nghd.: TSKH. Phan Văn Nhiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00575
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 2 Nghiên cứu phát triển cảng container đầu mối khu vực phía nam / Nguyễn Văn Khoảng; Nghd.: Phan Văn Nhiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000022%20-%20NGUYEN%20VAN%20KHOANG-10p.pdf
 • 3 Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam / Lê Phúc Hoà; Nghd.: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 174tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000013%20-%20LE%20PHUC%20HOA-10p.pdf
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :