Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Academic listening builder : Advanced practices / Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Bin Walters . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2018 . - 188tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06778, PD/VT 06779, PM/VT 09113
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 How to master skills for the TOEFL actual test. Vol. 1, Reading test book / Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Will Link . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 99 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07694, PNN 01634, PNN 01635
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 How to master skills for the TOEFL actual test. Vol. 2, Listening test book / Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Will Link . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008 . - 118 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07693, PM/VT CD07693, PNN 01636, PNN 01637, PNN/CD 01636, PNN/CD 01637
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 How to master skills for the TOEFL actual test. Vol. 2, Reading test book / Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Will Link . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008 . - 99 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07695, PNN 01638, PNN 01639
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 How to master skills for the Toefl ibt essay writing / Michael A. Putlack, Stephen Poirier . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009 . - 463 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07623, PNN 01616, PNN 01617
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 How to master skills for the Toefl iBT writing: Intermediate / Michael A. Putlack, Will Link, Stephen Poirier . - Tp. HCM. : Tổng hợp p. Hồ Chí Minh, 2010 . - 221 tr. ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06960, PM/VT 07607, PM/VT CD06960, PM/VT CD07607, PNN 00740-PNN 00743, PNN 01558, PNN 01559, PNN/CD 01558, PNN/CD 01559
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 7 How to master skills for the toefl R IBT speaking intermediate : Intermediate / Michael A. Putlack, Will Link, Stephen Poirier; Lê Huy Lâm dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008 . - 223 tr.; 26 cm + 03 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07610, PM/VT CD07610, PNN 01552, PNN 01553, PNN/CD 01552, PNN/CD 01553
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 8 How to master skills for the Toefl R iBT writing advanced / Michael A. Putlack, Stephen Poirier . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012 . - 266 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07608, PM/VT CD07608, PNN 01560, PNN 01561, PNN/CD 01560, PNN/CD 01561
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 9 How to master skills Toefl R iBT speaking advanced / Michael A. Putlack, Stephen Poirier . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 262 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07611, PM/VT CD07611, PNN 01554, PNN 01555, PNN/CD 01554, PNN/CD 01555
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 10 Mastering listening skills : Intermediate practices / Michael A. Putlack . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2018 . - 131tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06782, PD/VT 06783, PM/VT 09114
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 11 Mastering reading skills : Intermediate practices / Michael A. Putlack . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2018 . - 125tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06784, PD/VT 06785, PM/VT 09115
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :