Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 1500 structured test : Level 1 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07671, PNN 01400, PNN 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 1500 structured test : Level 2 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07672, PNN 01402, PNN 01403
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 1500 structured test : Level 3 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07673, PNN 01404, PNN 01405
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 3000 tests : Elementary to intermediate level / Edward R. Rosset, . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 162 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07663, PNN 01414, PNN 01415
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 Fill in the gaps . Book 1 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 73 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07690, PNN 01504, PNN 01505
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 Fill in the gaps . Book 2 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 70 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07691, PNN 01506, PNN 01507
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 7 Fill in the gaps . Book 3 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 73 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07692, PNN 01508, PNN 01509
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :