Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần than-khoáng sản Hải Phòng / Trần Thị Lan Ninh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15129
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Khảo sát và thành lập bình đồ độ sâu tỷ lệ 1:2000 luồng hàng hải Đà Nẵng bằng kỹ thuật đo RTK / Đinh Vĩnh Thành, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Văn Hoàng; Nghd.: Nguyễn Xuân Thịnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17718, PD/TK 17718
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Nam Phi trong hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu hoá / Trần Thị Lan Hương // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 1, tr 60-66
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Nghiên cứu ảnh hưởng của bão từ đến hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ / Trần Thị Lan; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01151
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thông trong hệ thống điều khiển nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng hỗn hợp dầu thực vật /DO / Nguyễn Đại An, Tăng Văn Nhất, Trần Thị Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00608
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đồng thể hóa tạo nhiên liệu nhữ tương nhằm làm giảm khí độc hại trong khí thải động cơ diesel / Nguyễn Đại An, Trần Thế Nam, Trần Thị Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00994
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Tổng hợp hệ thống điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống máy phát điện sức gió bằng phương pháp Backstepping / Trần Thị Lan Anh; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01324
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Trang thiết bị điện tàu kiểm ngư. Đi sâu nghiên cứu, vận hành, khai thác hệ thống cứu hoả phun sương / Trần Thị Lan; Nghd.: Lê Văn Tâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 84 tr. ; 30 cm. + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12804, PD/TK 12804
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :