Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Những bước tiến trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản từ năm 2003 đến nay / Trần Thị Nhung . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 6(146), tr 19-25
2 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thủy sản Mekong / Trần Thị Luyến, Trần Thị Nhung, Đào Thị Tây; Nghd.: Phạm Thu Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17425
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 3 Tác động sáng kiến "vành đai và con đường" đối với Châu Âu / Trần Thị Nhung, Trần Mai Giang, Phan Hải Nam,.. . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.93-99
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 4 Xây dựng mô hình tối ưu hoá vỏ container cho các doanh nghiệp vận tải container ở Việt nam / Trần Thị Nhung; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 53 tr ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08144
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
  • 1
    Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :