Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống tự động / Hoàng Văn Thủy, Lê Văn Điểm, Trần Văn Thắng, Nguyễn Sĩ Tài ; Ngô Ngọc Lân hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2014 . - 216tr. ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 2 Hệ thống tự động tàu thủy / Hoàng Văn Thủy chủ biên ; Lê Văn Điểm, Trần Văn Thắng, Nguyễn Sĩ Tài ; Ngô Ngọc Lân hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 239tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12208 0001-HH/12208 0045, PD/VT 07166, PD/VT 07167
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng rời 22500 DWT tại tổng công ty CNTT Nam Triệu / Trần Văn Thắng; Nghd.: Nguyễn Gia Thắng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 219 tr. ; 30 cm. + 10 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11556, PD/TK 11556
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Nghiên cứu cải thiện quá trình chuyển tiếp động cơ diesel tàu thủy / Trần Văn Thắng; Nghd.: TS. Tô Ngọc Lân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01237
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục dẫn động đặt đứng với liên kết trục trung gian là trục nối trên các kho nổi trở hàng lỏng / Trương Văn Đạo, Trần Văn Thắng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00692
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động làm sạch bầu lọc cho hệ thống bôi trơn động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Trần Văn Thắng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr 5-10
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Nghiên cứu xây dựng bộ điều chỉnh PID điện - điện tử. / Trần Văn Thắng, Ngô Ngọc Lân, Đoàn Văn Cảnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39tr. ; 30 cm, +01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00231, NCKH 00420
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Nghiên cứu xây dựng bộ giới hạn lượng nhiên liệu cấp để cải thiện quá trình chuyển tiếp của động cơ diesel tàu thủy / Trần Văn Thắng, Ngô Ngọc Lân, Phạm Anh Đức . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00457
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Thiết kế máy nâng chạc phía trước sức nâng 7,5 T / Trần Văn Thắng; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 95 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08822, PD/TK 08822
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 10 Tin học chuyên ngành máy khai thác / Hoàng Kim Cường, Trần Văn Thắng, Cao Văn Bính, Lê Văn Điểm . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 139tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12107 0001-HH/12107 0036
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :