Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các chú ý đối với tàu Việt Nam khi đến các cảng Úc / Lê Thế Tâm; Nghd.: Trần Đức Lễ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 60tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13798
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Giáo trình máy điện hàng hải 2 / Chb.: Trần Đức Lễ, Nguyễn Hoàng Thái; Hđ.: Nguyễn Xuân Long . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 186tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11210 0001-HH/11210 0063
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký dầu theo phụ lục I của công uocs MARPOL 73/78 / Hoàng Việt Thắng; Nghd.: Ths Trần Đức Lễ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 40 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16403
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Nghiên cứu phân tích độ chính xác của một số thiết bị máy điện hàng hải trên tàu và đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng / Trần Đức Lễ; Nghd.: TS. Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00747
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 5 Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản và kiểm tra hiệu quả thiết bị làm hàng trên tàu hàng rời. / Trần Đức Lễ, Nguyễn Hoàng Thái, Phạm Văn Luân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 50tr.; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00365, NCKH 00419
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :