Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập giải tích: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến. Tập 1/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 330 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02699-Pd/Vv 02701, Pm/vv 02483-Pm/vv 02489
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Bài tập giải tích: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm. Tập 2, phần 1/ Trần Đức Long . - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 441 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02705-Pd/Vv 02707, Pm/vv 02490-Pm/vv 02496
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Bài tập giải tích: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm. Tập 2/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 442 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02702-Pd/Vv 02704, Pm/vv 02497-Pm/vv 02503
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Giáo trình giải tích. Tập 1/ Nguyễn Đình Sang . - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 235 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02761-Pd/Vv 02763, Pm/vv 02504-Pm/vv 02510
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Giáo trình giải tích. Tập 2/ Nguyễn Đình Sang . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 200 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02764-Pd/Vv 02766, Pm/vv 02511-Pm/vv 02517
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 6 Giáo trình giải tích. Tập 3/ Nguyễn Đình Sáng . - H.: Đại học Quốc gia, 2001 . - 207 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02767-Pd/Vv 02769, Pm/vv 02424-Pm/vv 02430
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 7 Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Thủy Nguyên / Trần Đức Long; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02714
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ ở Châu Á / Trần Bỉnh Phú, Lâm Trác Sử chủ biên ; Phạm Quang Huy, Trần Đức Long dịch . - H. : Khoa học xã hội, 2000 . - 432tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00083
 • Chỉ số phân loại DDC: 600
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :