Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A course of able seaman and lifeboatman certification/ Vietnam Maritime University . - H.: Giao thông vận tải, 1990 . - 181 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00377-Pd/Lt 00379, Pm/Lt 01246-Pm/Lt 01252
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Faculty navigation. Subject syllabus / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1997 . - 93 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01361
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 3 Faculty of maritime engineering. Subject sullabus / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1997 . - 242 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01359
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 4 Maritime safety/ Vietnam Maritime University . - Hải phòng: Đại học Hàng Hải, 1990 . - 195 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00360-Pd/Lt 00362, Pm/Lt 01194-Pm/Lt 01200, PM/LT 05857
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Purpores and updating program for engineer officers on ships powered by main propulsion machiney of 750KW or more, according to standards of STCW 78 convention, as emended 1995 / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1998 . - 46 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01363
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 6 Purposes and training program for chief engineer and second engineer of a ship with total main engine power of between 750KW and 3000KW / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1998 . - 64 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01362
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 7 Purposes and training program for chief engineer and second engineer of ship with total main engine power of 3000 KW or more / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1998 . - 68 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01360
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 8 Purposes and updating program for first engineers second engineer and third engineers on ships of first and second class / Vietnam maritime university . - Hai phong : Vietnam maritime university, 1998 . - 26 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01364
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.113
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :