Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đại học chính quy khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00932
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 2 Giảng dạy đại học ở thế kỷ XXI tầm nhìn và hành động/ UNESCO . - Pari: [Knxb], 1998 . - 46 tr.; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01504-Pd/vt 01508
  • Chỉ số phân loại DDC: 370
  • 3 Nâng cao hiệu quả việc giảng dạy tích hợp kiến thức và kỹ năng trong chương trình đào tạo đại học theo CDIO đối với chuyên ngành kinh tế ngoại thương tại Trường Đại học hàng hải Việt Nam / Bùi Thị Thanh Nga . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.115-119
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :