Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài / Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Hiền . - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011 . - 617tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05612-PD/VT 05614, PM/VT 07972, PM/VT 07973
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 2 Một số đánh giá và đề xuất nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút FDI vào Việt Nam / Đào Hương Giang . - 2018 // Journal of student research, Số 3, 33-36
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Một số đề xuất tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Mạnh Cường, Văn Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Phương Thảo; Nghd.: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 127tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17841
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2016 và những giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư / Trần Quốc Học, Đàm Minh Nam, Đoàn Thị Băng; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17272
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :