Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Encyclopedia of vibration. Vol. 1 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 540 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01052
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 2 Encyclopedia of vibration. Vol. 2 / S. Braun, D Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 519 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01053
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 3 Encyclopedia of vibration. Vol. 3 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 600 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01054
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 4 Nghiên cứu mối liên hệ giữa mức đảm bảo của biên độ lắc ngang và xác suất lật định mức của tàu / Lê Thanh Bình . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.25-28
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Nghiên cứu phương pháp xác định các đặc trưng về tính lắc của tàu chạy ở vùng biển Việt Nam / Phan Thị Thanh; Nghd.: TS Trương Sỹ Cáp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 89tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00290
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Tính xác suất lật tàu dưới tác dụng của sóng ngang và gió thổi mạn / Lê Hồng Tiến; Nghd.: PTS Phan Văn Phô . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1996 . - 67tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00271
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :