Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Cảnh Nhật; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá hiện trạng đội tàu biển Việt nam phục vụ triển khai phụ lục VI công ước Marpol 73/78 về kiểm soát ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đối với tàu biển tại Việt Nam / Trần Hữu Long, Bùi Đình Hoàn, Ngô Thị Vân Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00177
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Định hướng phát triển đội tàu biển đáp ứng yêu cầu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và hội nhập quốc tế / Đỗ Xuân Quỳnh . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 3, tr 18-19
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Giải pháp nâng cao năng lực quản lý trang thiết bị cứu hỏa cho đội tàu biển Việt Nam hiện nay / Phạm Văn Luân, Nguyễn Kim Phương . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.74-78
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Hệ thống nhận dạng và truy bám tàu tầm xa-Lrit. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng hệ thống tại Việt Nam trong quản lý đội tàu biển / Bùi Thanh Vân; Nghd.: Phạm Trọng Tài . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15173
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đội tàu biển của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Trương Thị Thùy Anh; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02265
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 / Trịnh Ngọc Thu Hà; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 93 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật đến tiêu hao nhiên liệu trên các đội tàu biển Việt Nam / TS.Nguyễn Đại An, TS. Lê Văn Học, Lê Đăng Khánh . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 20-25
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 9 Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển đội tàu biển Việt Nam / Trần Thi Thu Hương, Huỳnh Thị Tuyết Mai, Phạm Thạch Thảo ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18723
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Nghiên cứu mô hình toán học để áp dụng trong quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Danh Phương;Nghd.:PTS.Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2000 . - 85 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00055
 • 11 Nghiên cứu những giải pháp để duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách xám - trắng của Tokyo Mou / Nguyễn Đình Hải, Hà Nam Linh, Nguyễn Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00823
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 12 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công ước quản lý nước dằn tàu biển( BWM CONVENTION 2004) đối với đội tàu biển của Việt Nam / Hồ Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Mạnh Cường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16567
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Nhận dạng và phòng tránh sự mệt mỏi cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên đội tàu biển Việt Nam và nước ngoài / Triệu Tuấn Hòa, Trần Lưu Hoàn . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.81-85
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :