Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 62 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A manual of marine engineering : Comprising the design, construction, and working of marine machinery / A.E. Seaton . - 20th ed. - London : C. Griffin and Company, Limited, 1907 . - 712p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03893
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.12
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003893%20-%20A%20manual%20of%20marine%20engineering.pdf
 • 2 Advanced training in fire fighting / IMO . - 2nd ed. - London : IMO, 2001 . - 340p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00219
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000219%20-%20Advanced%20training%20in%20fire%20fighting%20model%20course%202.03.pdf
 • 3 Advances in Internal Combustion Engine Research / Dhananjay Kumar Srivastava... [et al.], editors . - XI, 345p. (197 illustrations, 159 illustrations in color) : online resource, 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03823
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4023 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003823%20-%20Advances%20in%20internal%20combustion%20engine%20research.pdf
 • 4 Ảnh hưởng của các tổn thất trong của các quá trình và tổn hao cơ giới tới hiệu suất có ích của chu trình động cơ đốt trong và tỉ số nén tối ưu / Nguyễn Mạnh Thường . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.28-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 5 Computational optimization of internal combustion engines / Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf D. Reitz . - London : Springer, 2011 . - 309p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00601
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0053.pdf
 • 6 Diesel engine and fuel system repair / John F. Dagel . - 5th. ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002 . - 832p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00076
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000076%20-%20Diesel%20engine%20and%20fuel%20system%20repair%20fifth%20edition.pdf
 • 7 Diesel engine combustion simulator comlex : Version 4 / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 46p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20version%204.pdf
 • 8 Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 10p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20IEM-MEDUSA.pdf
 • 9 Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA : Operation Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 7p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20IEM-MEDUSA%20Operation%20Instruction.pdf
 • 10 Diesel engine combustion simulator comlex M : Instruction Manual / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 52p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20M_%20Instruction%20Manual.pdf
 • 11 Diesel engine combustion simulator comlex M : Operaton Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 18p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20M%20_Operaton%20Instruction.pdf
 • 12 Diesel engine combustion simulator comlex V : Instruction Manual / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 36p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20V%20_%20Instruction%20Manual.pdf
 • 13 Diesel engine combustion simulator comlex V : Operation Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 12p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20V%20-%20Operation%20Instruction.pdf
 • 14 Động cơ đốt trong 1 . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 97tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Động cơ đốt trong 2 . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 89tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Động cơ đốt trong xưa và nay/ Nguyễn Đức Phú . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1984 . - 104 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00873
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 17 Engine control console . - 2015 . - 108p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02587
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002587%20-%20Engine%20control%20console.pdf
 • 18 Engine control console . - 2015 . - 94p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02581
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002581%20-%20Engine%20control%20console.pdf
 • 19 Engine modeling and control : Modelling and electronic management of internal combustion engines / Rolf Isermann . - Berlin : Springer, 2014 . - 637p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03924
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003924%20-%20Engine%20Modeling%20and%20Control.pdf
 • 20 Engine room simulator operation manual : For the instructor / Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,2002 . - 46p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Engine%20Room%20Simulator%20Operation%20Manual.pdf
 • 21 Engineering fundamentals of the internal combustion engine / Willard W. Pulkrabek . - London : Prentice - Hall, 1997 . - 426p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00058
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000058%20-%20Engineering%20fundamentals%20of%20the%20internal%20combustion%20engine.pdf
 • 22 Gas Turbine Engines / Nguyễn Hồng Phúc . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 284p. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Giảm thành phần khí thải độc hại động cơ đốt trong bằng phương pháp sử dụng phụ gia nhiên liệu / Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr. 3637, 40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 24 Handbook of air pollution from internal combustion engines : Pollutant formation and control / Eran Sher edite . - Boston : Academic press, 1998 . - 663p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00951, SDH/LV 00477
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Handbook%20of%20air%20pollution%20from%20internal....pdf
 • 25 Internal combustion engine design / John Manning . - Shoreham-by-Sea : Ricardo UK, 2012 . - xv, 658p. : illustrations ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03829
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 23
 • 26 Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood . - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 2018 . - 1028p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03821
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003821%20-%20Internal-combustion-engine-fundamentals_2018.pdf
 • 27 Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood . - New York : McGraw-Hill, ©1988 . - xxix, 930 pages, [2] pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Internal-combustion-engines-fundamentals.pdf
 • 28 Internal combustion engine handbook : Basics, components, systems, and perspectives / edited by Richard van Basshuysen and Fred Schäfer . - Warrendale, Pa. : SAE International, ©2004 . - xxxix, 811p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03827
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003827%20-%20Internal-combustion-engine-handbook.pdf
 • 29 Internal combustion engines : Applied thermosciences / Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick, Mechanical Engineering Department, Colorado State University, USA . - 3rd ed. - Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Inc., 2016 . - xiii, 459p. : illustrations ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03922
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003922%20-%20Internal%20Combustion%20Engines%20Applied%20Thermosciences%20By%20Colin%20R.%20Ferguson%20&%20Allan%20T%20Kirkpatrick%203%20Ed.pdf
 • 30 Introduction to internal combustion engines / Richard Stone . - 3rd ed. - Warrendale, Pa. : SAE International, ©1999 . - 641p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03828
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003828%20-%20Introduction-to-internal-combustion-engines.pdf
 • 1 2 3
  Tìm thấy 62 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :