Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 927 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A real-time approach to process control / William Y. Svreck . - Chichester : John Wiley&Sons, 2000 . - 307 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00035
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/A%20Real%20Time%20Approach%20To%20Process%20Control.pdf
 • 2 A study on an automatic ship berthing based on artificial neural network controller using head-up coordinate system / Nguyen Van Suong; Nghd.: Im Nam-kyun . - Mokpo : Mokpo National Maritime University, 2016 . - 80p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000044%20-%20Nguyen%20Van%20Suong-10p.pdf
 • 3 A study on automatic ship control based on artificial neural networks and free running model ship experiment : Nghiên cứu về tự động điều khiển tàu biển sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo thực nghiệm trên tàu mô hình / Tran Van Luong; Nghd.: Im Nam-Kyun . - Mokpo : Mokpo National Maritime University, 2012 . - 98p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00029, SDH/TS 00030
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000029-30%20-%20TRAN%20VAN%20LUONG-10p.pdf
 • 4 Adaptive control system for marine diesel / Khieu Huu Trien; Nghd.: Starostin Anatoly Costantinovich . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2004 . - 108p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00025
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Admiralty manual of navigation. Vol.1/ Ministry of defence . - London: Knhxb, 1987 . - 713 tr.: 2 phụ bản; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00621-Pd/Lt 00623, Pm/Lt 01694-Pm/Lt 01710
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 6 Advanced control for group of ships : Fuzzy logic approach / V.E. Bolnokin, Dang Van Uy, Dinh Xuan Manh . - Moscow, Hai Phong : Center of Remote Education, 2007 . - 242p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/HHA009 0001-GT/HHA009 0080
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Advanced mathematical tools for automatic control engineers. Vol. 2, Stochastic techniques / Alexander S. Poznyak . - Amsterdam : Elsevier, 2009 . - 1 online resource (xxix, 538 pages) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8312 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Elsevier-Science-Direct/21.Advanced%20Mathematical%20Tools%20for%20Automatic%20Control%20Engineers%20Stochastic%20Techniques.pdf
 • 8 Advances in Control Systems : Advances in Control Systems Ser. Vol 8 / C.T. Leondes Editor . - Academic Press : Elsevier Science & Technology, 2014 . - 276p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.831
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest1/1.Advances%20in%20Control%20Systems%20-%20Advances%20in%20Control%20Systems%20-%20Theory%20and%20Applications.pdf
 • 9 Advances in control systems theory and applications. Vol. 3 / C.T. Leondes . - London : Academic, 1966 . - 346 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00499
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • 10 Advances in robotics automation and control / Jesus Armburo, Antonio Ramirez Trevino editiors . - Aus : In-Teh, 2008 . - 472p. ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Advances-in-robotics,-automation-and-control.pdf
 • 11 American practical navigator- An epitome of navigation. Vol 2/ LL.D. Nathaniel Bowditch . - Kđ: Knxb, 1975 . - 716 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: APNV2 0001-APNV2 0044, Pd/Lt 00346, Pd/Lt 00347, Pm/Lt 01177-Pm/Lt 01179
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 12 American practical navigator: An epitome of navigation. Vol. 1, Part 6 and 7: Oceanography, weather / Nathaniel Bowditch . - Defense mapping agency hydrographic center : Published, 1977 . - 171 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: APN1P6 0001-APN1P6 0049
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 13 American practical navigator: An epitome of navigation. Vol. 1, Part eight : Electronics and navigation / Nathaniel Bowditch . - Defense mapping agency hydrographic center : Published, 1977 . - 188 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: APN1P8 0001-APN1P8 0049
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 14 American practical navigator: An epitome of navigation. Vol. 1, Part four and part five. : Fundamentals, piloting and dead reckoning / Nathaniel Bowditch . - Defense mapping agency hydrographic center : Published, 1977 . - 338 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: APN1P4 0001-APN1P4 0049
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 15 American practical navigator: An epitome of navigation. Vol. 1, Part one and two: Fundamentals, piloting and dead reckoning / Nathaniel Bowditch . - Defense mapping agency hydrographic center : Published, 1977 . - 338 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: APN1P1 0001-APN1P1 0048
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 16 American practical navigator: An epitome of navigation. Vol. 1, Part three: Celestial navigation / Nathaniel Bowditch . - Defense mapping agency hydrographic center : Published, 1977 . - 296 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: APN1P3 0001-APN1P3 0049
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 17 An engineering approach to optimal control and estimation theory / George M. Siouris . - New York : John Willey & Sons / 1996 . - 408p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00037
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Optimal_Control-Estimation_Theory.pdf
 • 18 Analysis of case of collision between two vessel / Nguyen Viet Khanh, Dinh Van Dai, Bui Van Lam ; Sub.: Dao Quang Dan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18801
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 19 Applications of computer to engineering design manufacturing and management . - Amsterdam: North-Holland, 1989 . - 337 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00428
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 20 Applied artificial higher order neural networks for control and recognition / Ming Zhang editor . - 1 online resource (PDFs (511 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/70.%20Applied%20Artificial%20Higher%20Order%20Neural%20Networks%20for%20Control%20and%20Recognition.pdf
 • 21 Automatic Control Systems, Tenth Edition / Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo . - 10th ed. - New York : McGraw Hill, 2017 . - 846p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03702
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.9
 • 22 Automatic Control:The power of feedback using MATLAB / Theodore E. Djaferis . - Boston : PWS, 1998 . - 144 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 23 Automatic process control/ Ernest F. Johnson . - New york: Knhxb, 1967 . - 271 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00319-Pd/Lt 00321, Pm/Lt 01109-Pm/Lt 01115
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 Automation and control for marine engineers/ V.G. Cox . - 431 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01109-Pd/Lv 01111, Pm/Lv 01321-Pm/Lv 01327
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 25 Automotive Mechatronics : Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics / Konrad Reif editor . - Springer Vieweg: Gabler, 2014 . - 549p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest1/9.Automotive%20Mechatronics%20-%20Automotive%20Networking,%20Driving%20Stability%20Systems,%20Electronics.pdf
 • 26 Automotive mechatronics : Operation and practical issues. Vol. 2 / B.T. Fijalkowski . - London : Springer, 2011 . - 538p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00619
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0071.pdf
 • 27 Automotive steering, suspension, and alignment / James D. Halderman . - 7th ed. - Boston : Pearson, 2017 . - xiv, 456p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03825
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2/47 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003825%20-%20Atomotive%20steering%20suspension%20and%20alignment.pdf
 • 28 Áp dụng phương pháp tối ưu H2 bình phương tuyến tính trong điều khiển hệ thống truyền động điện / Đinh Văn Hiệp; Nghd.: THS. Lưu Hoàng Minh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 69 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09749, PD/TK 09749
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Basic control systems engineering / Paul H. Lewis, Chang Yang . - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997 . - xi, 450 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00425
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 30 Basic control systems engineering / Paul H. Lewis, Chang Yang . - New Jersey : Prentice - Hall, INC, 1997 . - 450p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00388
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Tìm thấy 927 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :