Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình cung ứng nhiên liệu cho tàu biển tại khu vực neo đậu Hải Phòng - Quảng Ninh / Đặng Công Xưởng, Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00940
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 2 Sự cần thiết xây dựng kế hoạch tổng thể phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (OPRE) trong hoạt động hàng hải tại Việt nam / Trần Anh Tuấn, Bùi Đình Hoàn, Phạm Thị Dương . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr
  • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :