Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 55 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bách khoa thư Hà Nội Việt Nam/ Nguyễn Khắc Cần . - H.: Văn hoá dân tộc, 2000 . - 1000 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02448
 • Chỉ số phân loại DDC: 030
 • 2 Bách khoa thư Hà nội. Tập 1, Lịch sử : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 755 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03343, PD/VT 03344, SDH/VT 01706
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 3 Bách khoa thư Hà nội. Tập 10, Văn học / Đinh Gia Khánh, Hoàng Hữu Yên... . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 655 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03361, PD/VT 03362, SDH/VT 01715
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 4 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 11, Tiếng việt Hà nội / Nguyễn Ngọc San, Vương Lộc, Vũ Bá Hùng,...... . - H. : Văn hoá thông tin, 2009 . - 279 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03363, PD/VT 03364, SDH/VT 01716
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 5 Bách khoa thư Hà nội. Tập 12, Nghệ thuật / Nguyễn Vĩnh Cát, Trần Bảng, Hà Văn Cầu,.. . - H : Văn hóa thông tin, 2009 . - 455 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03365, PD/VT 03366, SDH/VT 01717
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 6 Bách khoa thư Hà nội. Tập 13, Thông tin - xuất bản / Hồng Lĩnh, Giang Quân, Dương Linh, .. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 349 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03367, PD/VT 03368, SDH/VT 01718
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 7 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 14, Bảo tàng du lịch . - H.: Từ điển bách khoa, 2000 . - 328 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01630
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 8 Bách khoa thư Hà nội. Tập 14, Di tích - bảo tàng : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Nguyễn Hữu Quỳnh, Phạm Mai Hùng, Nguyễn Thế Long, .. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 406 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03369, PD/VT 03370, SDH/VT 01719
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 9 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 15, Du lịch . - H.: Từ điển bách khoa, 2000 . - 273 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01631
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 10 Bách khoa thư Hà nội. Tập 15, Du lịch / Nguyễn Hữu Quỳnh, Phấn Đấu, Băng Sơn, .... . - H : Văn hóa thông tin, 2009 . - 241 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03371, PD/VT 03372, SDH/VT 01720
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 11 Bách khoa thư Hà nội. Tập 16, Tín ngưỡng tôn giáo / Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Quốc Tuấn, Đặng Nghiêm Vạn, ..... . - H : Văn hóa thông tin, 2009 . - 199 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03373, PD/VT 03374, SDH/VT 01721
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 12 Bách khoa thư Hà nội. Tập 17, Phong tục lễ hội : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Năng An, Lê Duy Thước,.. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 226 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03375, PD/VT 03376, SDH/VT 01722
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 13 Bách khoa thư Hà nội. Tập 18, Thể dục - Thể thao / Đoàn Thành Lâm, Dương Nghiệp Chí, Trần Phúc Phong, .. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 210 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03377, PD/VT 03378, SDH/VT 01723
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 14 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 2, Địa lý : Kỉ niệm 1000 Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Hoàng Thiếu Sơn chủ biên . - H. : Văn hoá thông tin, 2009 . - 371tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03345, PD/VT 03346, SDH/VT 01707
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 15 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 3, Chính trị . - H.: Từ điển bách khoa, 2000 . - 354 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01627, PD/VT 03347, PD/VT 03348
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 16 Bách khoa thư Hà nội. Tập 3, Chính trị : Kỉ niệm 1000 Thăng Long -Hà nội 1010-2010 . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 517 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01708
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 17 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 4, Pháp luật . - H.: Từ điển bách khoa, 2000 . - 220 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01628, PD/VT 03349, PD/VT 03350
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 18 Bách khoa thư Hà nội. Tập 4, Pháp luật : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Hữu Đức, Lê Văn Thâu, Ngô Đức Tiết..... . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 307 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01709
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 19 Bách khoa thư Hà nội. Tập 5, Kinh tế : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Đinh Hạnh, Vũ Đình Bách, Nguyễn Trí Dĩnh......chủ biên . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 529 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03351, PD/VT 03352, SDH/VT 01710
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 20 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 6, Khoa học và công nghệ . - H.: Từ điển bách khoa, 1999 . - 196 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01629
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 21 Bách khoa thư Hà nội. Tập 6, Khoa học và công nghệ : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Năng An, Lê Duy Thước ..... . - H : Văn hóa thông tin, 2009 . - 409 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03353, PD/VT 03354, SDH/VT 01711
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 22 Bách khoa thư Hà nội. Tập 7, Khoa học xã hội và nhân văn : Kỉ niệm 1000 Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Vũ Khiêu, Hoàng Minh Thảo, Đặng Đức Siêu.... . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 255 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03355, PD/VT 03356, SDH/VT 01712
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 23 Bách khoa thư Hà nội. Tập 8, Giáo dục : Kỉ niêm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Nguyễn Thế Long, Nguyễn Hữu Quỳnh, Trịnh Mạnh, ...... . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 376 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03357, PD/VT 03358, SDH/VT 01713
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 24 Bách khoa thư Hà nội. Tập 9, Y t ế / Nguyễn Năng An, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Tài Thu.. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 263 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03359, PD/VT 03360, SDH/VT 01714
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 25 Bách khoa tri thức gia đình trong cuộc sống hiện đại / Vân Anh sưu tầm, tuyển chọn . - Tái bản lần 1. - H.: Dân trí, 2016 . - 423tr.; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06102, PD/VV 06103, PD/VV 06511, PD/VV 06512, PM/VV 04915
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 26 Bách vật diễn giải, bách khoa thư về máy móc/ Lê Mạnh Chiến dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1993 . - 308 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01028, Pd/vv 01029, Pm/vv 00072-Pm/vv 00074
 • Chỉ số phân loại DDC: 030
 • 27 Encyclopedia of vibration. Vol. 1 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 540 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01052
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 28 Encyclopedia of vibration. Vol. 2 / S. Braun, D Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 519 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01053
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 29 Encyclopedia of vibration. Vol. 3 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 600 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01054
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 30 McGraw-Hill encyclopedia of science & technology. Vol.10: LIB - META . - 10th ed. - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 792p
 • Chỉ số phân loại DDC: 503
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Bach_khoa_thu/EST10/
 • 1 2
  Tìm thấy 55 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :