Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bơm ly tâm và bơm hướng trục/ A.A. Lômakin; Lê Phu dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1971 . - 374 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00102, PD/VT 05596-PD/VT 05598, PM/VT 07968, PM/VT 07969
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.6
 • 2 Centrifugal pumps and allied machinery / Harold H. Anderson . - 4th ed. - Oxford : Elsevier, 1994 . - 486p. ; 25cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00968
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.2
 • 3 Centrifugal pumps design & application / Val S. Lobanoff, Robert R. Ross . - 2nd ed. - Houston : Gulf Professional Publishing, 1992 . - 577p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01019, SDH/LT 02966, SDH/LT 02967
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.6
 • 4 Nghiên cứu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí lắp trên bơm ly tâm của tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.15-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :