Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí lắp trên bơm ly tâm của tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.15-18
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 2 Nghiên cứu hoản cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AKH đang sử dụng trên tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo, Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00450
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :