Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Analytical methods in marine hydrodynamics / Ioannis Chatzigeorgiou . - Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . - xiv, 512p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03930
 • Chỉ số phân loại DDC: 532.5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003930%20-%20Analytical%20Methods%20in%20Marine%20Hydrodynamics.pdf
 • 2 Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống / Lê Huy Bá(c.b), Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Nga . - Tái bản. - TP.HCM Đại học quốc gia TP HCM 2016 . - 530tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06050, PM/VT 08378
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.6
 • 3 Changes in the Environment / Bhupinder Dhir . - London : Nova Science Publishers, Incorporated, 2016 . - 234p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/51.Changes%20in%20the%20Environment%20-%20Implications%20on%20Vegetation.pdf
 • 4 Climate and society : Transforming the future / Robin Leichenko, Karen O'Brien . - Cambridge, UK : Polity Press, 2019 . - xvii, 250p. : illustrations ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04083
 • Chỉ số phân loại DDC: 304.2/5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004083%20-%20Climate-and-society-transforming-the-future.pdf
 • 5 Climate Change in Cyprus : Review of the Impacts and Outline of an Adaptation Strategy / Theodoros Zachariadis . - London : Springer, 2016 . - 80p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/24.Climate%20Change%20in%20Cyprus%20-%20Review%20of%20the%20Impacts%20and%20Outline%20of%20an%20Adaptation%20Strategy.pdf
 • 6 Climate Change, Energy Use, and Sustainability : Diagnosis and Prescription after the Great East Japan Earthquake / Yoshitsugu HAYASHI, Tetsuzo Yasunari, Hiroshi Kanzawa, Hirokazu Kato Editors . - London : Springer, 2016 . - 183p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/27.Climate%20Change,%20Energy%20Use,%20and%20Sustainability.pdf
 • 7 Đánh giá kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Hải Phòng theo phiên bản 2011 và đề xuất một số giải pháp cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại địa phương này. / Nguyễn Văn Đại; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13698
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đên huyện đảo Côn Đảo và đề xuất một số giải pháp ứng phó / Đồng Duy Thành; Nghd. : Ths Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16361
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Bạch Long Vỹ và đề xuất một số giải pháp ứng phó / Ngô Thị Hấn; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15321
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Phú Quốc và đề xuất một số giải pháp ứng phó / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15317
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển một số đảo ở Việt Nam ( Đảo Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc) / Nguyễn Thị Thanh Huyền;Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16542
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất một số biện pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Nga; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15313
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới vùng ven biển thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu : Ngô Thị Thùy Trang; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16516
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 14 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại TP Hải Phòng / Phạm Văn Bình; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04097
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hoạt động của cảng Đình Vũ tại khu vực Hải Phòng / Nguyễn Thanh Hiền; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 35tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15183
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Facing Climate Change : An Integrated Path to the Future / Jeffrey T. Kiehl . - New York : Columbia University Press, 2016 . - 176p
 • Chỉ số phân loại DDC: 155.915
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/12.Facing%20Climate%20Change%20-%20An%20Integrated%20Path%20to%20the%20Future.pdf
 • 17 Game theory and climate change / Parkash Chander . - New York : Columbia University Press, 2018 . - xii, 329 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03941
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.738/74015193 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003941%20-%20Game%20Theory%20and%20Climate%20Change.pdf
 • 18 Khí hậu biến đổi: Thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại / S. Rahmstory, Hans J. Schellnhuber . - H. : Nxb Trẻ, 2008 . - 245tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00191, Pd/vv 00192
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.6
 • 19 Maritime transport and the climate change challenge / Regina Asariotis, Hassiba Benamara edite . - 11st ed. - London : Routledge, 2012 . - 327p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02350, SDH/LT 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.738
 • 20 Nghiên cứu biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn tại Việt Nam / Đỗ Văn Tùng; Nghd.: Ths. Phạm Thị Dương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12049
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Nghiên cứu các tác động và đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thảo Phương, Phạm Thị Thúy, Lương Thị Thùy ; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17460
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình bến cảng biển Việt Nam / Trịnh Duy Thành; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01294
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi Đa Độ Hải Phòng và đề xuất giải pháp ứng phó / Phạm Thị Ngoan; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02183
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Nghiên cứu đánh giá tình hình xâm nhập mặn khu vực cửa sông Hóa-sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng / Lê Minh Tân; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02176
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với công trình bến cảng biển thiết kế mới tại Việt nam / Nguyễn Văn Ngọc . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.49-53
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Nghiên cứu quy hoạch hệ thống thoát nước mặt cho thành phố Hạ Long có tính đến biến đổi khí hậu / Nguyễn Xuân Toàn; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01941
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà và đề xuất giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu cho khu vực này / Nguyễn Thị Huyền Trang; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12041
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Oceanographic and marine cross-domain data management for sustainable development / Paolo Diviacco, Adam Leadbetter, and Helen Glaves, editors . - 1 online resource (PDFs (424 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/41.%20Oceanographic%20and%20Marine%20Cross-Domain%20Data%20Management%20for%20Sustainable%20Development.pdf
 • 29 Ozone Hole : Past, Present, Future / S. A. Abbasi, Tasneem Abbasi . - London : Springer, 2017 . - 142p
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/31.Ozone%20Hole%20-%20Past,%20Present,%20Future.pdf
 • 30 Phân vùng chức năng sinh thái phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định / Trần Hữu Long, Ngô Thị Vân Anh . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00979
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :