Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 180 câu hỏi đáp pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, xử phạt các vi phạm và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 2012 . - H. : Lao động, 2012 . - 435 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04224-PD/VT 04226, PM/VT 06299, PM/VT 06300
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 2 20 dạng câu hỏi thi, kiểm tra môn Triết học Mác - Lênin / Trần Việt Dũng (ch.b); Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Lan, Bùi Thúy Tuyết Anh, Trương Thị Anh Đào, Hoàng Bích Thủy . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 163tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07474, PM/VT 10027
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.43
 • 3 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2009 . - 211tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08565
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 4 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô (Dành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 235 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04875, PD/VT 04876, PD/VT 06271, PD/VT 06272, PM/VT 06743-PM/VT 06745
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 5 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách Thị Hà, Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2020 . - 133tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT10078, PM/VT10079
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 Bài tập kỹ thuật điện : Dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Đặng Văn Đào (c.b), Lê Văn Doanh . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 191tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04004, PD/VT 04005, PM/VT 06228-PM/VT 06230
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2004004-05%20-%20BT-ky-thuat-dien-2014.pdf
 • 7 Câu hỏi và tình huống học tập môn tâm lí học : Dùng cho sinh viên các trường sư phạm / Phan Trọng Ngọ, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Phương Lan, Lò Mai Thoan . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 275tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06871, PD/VT 07116, PM/VT 09583
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 8 Hỏi và đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Nguyễn Thế Kiệt, Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Thị Nga, .. . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Chính trị hành chính, 2010 . - 250tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03251-PD/VV 03253, PD/VV 03362, PM/VV 04339-PM/VV 04342
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 9 Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản ch.b; Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh . - H. : Xây dựng, 2019 . - 188tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06081, PD/VT 06082, PM/VT 08430, PM/VT 08431
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.4
 • 10 Nâng cao chất lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần tiếng Anh chuyên ngành giảng dạy các lớp kinh tế hệ cao đẳng của trường Cao đẳng VMU / Lê Đình Chung, Từ Mạnh Chiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01001
 • Chỉ số phân loại DDC: 410
 • 11 Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh cho môn an toàn lao động hàng hải / Quách Thanh Chung, Lê Thành Đạt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00442, NCKH 00445
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Xây dựng chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi / Trương Công Hiếu; Nghd.: Ths. Nguyễn Hạnh Phúc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09045
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.3
 • 13 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn điều động tàu cho thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa / Bùi Hoài Nam; Nghd.: TS. Nguyễn Công Vịnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 phụ lục + tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01002
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :