Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bia Hà nội-Hải Phòng / Lã Thị Như Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý / Ngô Thị Minh Hòa;Nghd.:Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16505
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Lập trình điểu khiển hệ cho hệ thống lạnh của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng / Nguyễn Tuấn Anh; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16801, PD/TK 16801
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Phân tích thực trạng tài chính và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng / Lê Hồng Sơn; Nghd.: Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16266
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :