Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hùng Nguyên Năm 2014 - 2015 / Phạm Thị Liên; Nghd.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16231
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hùng Nguyên. / Hoàng Thị Duyên, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Bùi Thị Thu Thảo; Nghd.: Bùi Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 118tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17963
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :