Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advanced engineering and computational methodologies for intelligent mechatronics and robotics / Shahin Sirouspour editor . - Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2013 . - 1 online resource (323 pages)
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/163.%20Advanced%20Engineering%20and%20Computational%20Methodologies%20for%20Intelligent%20Mechatronics%20and%20Robotics.pdf
 • 2 Automotive mechantronics operational and practical issues. Vol. II / Fifialkowski, B.T . - London : Springer, 2011 . - 538p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0083.pdf
 • 3 Automotive mechatronics : Operation and practical issues. Vol. 2 / B.T. Fijalkowski . - London : Springer, 2011 . - 538p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00619
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0071.pdf
 • 4 Automotive mechatronics : Operational and practical issues. Vol. 1 / B.T. Fijalkowski . - New York : Springer, 2011 . - 612p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00618
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0070.pdf
 • 5 Control and mechatronics / Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin . - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2011 . - 683p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00557, SDH/LV 00604
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0013.pdf
 • 6 Cơ cấu chấp hành : Dùng cho sinh viên ngành: Cơ điện tử . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 7 Cơ học giải tích / Đỗ Sanh . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2008 . - 138tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07378, PD/VT 07379, PM/VT 09905-PM/VT 09907
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 8 Electric machines / D.P. Kothari, I.J. Nagrath . - 4th ed. - New Delhi : McGraw-Hill, 2010 . - 914p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02666
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002666%20-%20Electric%20Machines%20-%20D.%20P.%20Kothari%20And%20I.%20J.%20Nagrath.pdf
 • 9 Electric machines : Máy điện / D.P. Kothari, I.J. Nagrath . - 4th ed. - New Delhi : McGraw-Hill, 2010 . - 914p. ; 30m
 • Thông tin xếp giá: HH/13101E 0001-HH/13101E 0008
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 10 Engineering Creative Design in Robotics and Mechatronics / Maki K. Habib, J. Paulo Davim editors . - Hershey : Engineering Science Reference, 2013 . - 1 online resource
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/156.%20Engineering%20Creative%20Design%20in%20Robotics%20and%20Mechatronics.pdf
 • 11 Handbook of research on advancements in robotics and mechatronics / Maki K. Habib editor . - 2015 . - 1 online resource (PDFs (993 pages) :) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/122.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Advancements%20in%20Robotics%20and%20Mechatronics.pdf
 • 12 Intergrated electrical and electronic engineering for mechanical engineers / Charles Fraser, John Milne . - London : Mc Graw-Hill, 1994 . - 527tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01776
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Matlab ứng dụng : Dùng cho sinh viên ngành: Cơ điện tử . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 14 Mechatronic futures / Peter Hehenberger, David Bradley edite . - New York : Springer, 2016 . - 259p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03400, SDH/LT 03401
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 15 Mechatronics and intelligent systems for off - road vehicles / Francisco Rovira Mas, Qin Zhang, Alan C. Hansen . - London : Springer, 2010 . - 279p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00625
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0077.pdf
 • 16 Mechatronics engineering / Donald Tomkinson, James Horne . - New York : Mc Graw Hill, 1995 . - 201 p ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00462
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 17 Mechatronics in action : Case studies in mechatronics - application and education / David Bradley, David W.Russell eds . - London : Springer, 2010 . - 276p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00610
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0062.pdf
 • 18 Mechatronics system design / Devdas Shetty, Richard A. Kolk . - 2nd ed. - Australia : Cengage learning, 2011 . - 504p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06047-PM/LT 06049, SDH/LT 01931-SDH/LT 01933
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 19 Mechatronics: Designing intelligent machines. Vol 1, Perception, cognition and execution / George Rzevski . - Oxford : Butterworth Heinemann, 1995 . - 332tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01826
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 20 Numerical simulation of mechatronic sensors and actuators / Manfred Kaltenbacher . - Berlin : Springer, 2015 . - 587p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03398, SDH/LT 03399
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Scilab textbook companion for electric machines / D.P. Kothari, I.J. Nagrath . - New Delhi : McGraw-Hill, 2013 . - 914p. ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Scilab%20textbook%20companion%20for%20electric%20machines%20-%20D.%20P.%20Kothari%20And%20I.%20J.%20Nagrath.pdf
 • 22 Snake robots : modelling, mechatronics, and control / Pal Liljeback, Kristin Y. Pettersen, Oyvind Stavdahl . - New York, 2013 . - 317tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03402, SDH/LT 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt = English - Vietnamese usage mechatronics dictionary / Đõ̂ Hữu Vinh biên soạn ; Trịnh Hoàng Minh hiệu đính . - Tp. Hò̂ Chí Minh : Nhà xuaất bản Đại học quốc gia TP Hò̂ Chí Minh, 2005 . - 983tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/tu_dien_co_dien_tu_ung_dung_anh_viet_1_3974.pdf
 • 24 Understanding electro-mechanical engineering: an introduction to mechatronics / Lawrence J. Kamm . - New York : IEEE Press, 1996 . - 382tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00484
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :