Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 / Đoàn Thị Phượng; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16303
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hàng đông lạnh tạm nhập, tái xuất vào thị trường Trung Quốc của cục hải quan thành phố Hải Phòng / Phạm Thế Toàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02375
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Phòng / Đào Thị Thanh Bình ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03893
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Tìm hiểu công tác quản lý rủi ro tại cục Hải quan Hải Phòng / Đặng Thị Quỳnh Anh; Nghd.: Ths. Lê Thành Luân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14999
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Ứng dụng SPSS đánh giá chất lượng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của chi cục hải quan Hải Phòng khu vực III / Phạm Thị Khánh Linh; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14951
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :